Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыз

Тәрбие және білім

Caption placed here

БАЛАБАҚШАДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН МАТЕМАТИКАЛЫҚ  ОЙЫН ТҮРЛЕРІ

Шеберлік сынып тақырыбы: Балабақшада қолданылатын математикалық  ойын түрлері Мақсаты: Балалардың математикалық дайындық деңгейін көтеру, тәрбиешілердің дамыту тәжірибесі арқылы белсенді қарым-қатынас жүргізу. Балалармен жұмыста қызығушылық, жаңа әдістер мен технологияларды іздеу үшін қызығушылығына жәрдемдесу. Міндеттері: Білім беру процесінде әдіс-тәсілдермен педагогикалық ойындарды пайдалануға қатысушыларға технологияларды...
Жалғасы

ТҮСТЕР ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ

 Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы. Жасы: «2-3жас»бірінші кіші «Балапан» тобы. Тақырыбы:Түстер әлеміне саяхат. Білім беру саласы: «Таным» Кіші сала: Сенсорика. Мақсаты: Балаларға негізгі төрт түсті топтастыруға, оларды ажыратып атын атауға үйрету: қызыл,сары,жасыл,көк. Дәнді-дақылдар арқылы,құмдар арқылы саусақ маторикасын дамыту. Дидактикалық құралдар: түрлі-түсті доптар, әрбір...
Жалғасы

Тілдік мақсаттардың маңыздылығы

Қазақстан Республикасында  орта білім мазмұнын жаңарту аясында  «Музыка» пәні  бойынша  бастауыш сынып  мұғалімдерінің  қысқа мерзімді жоспарын  құрудағы тілдік мақсаттардың  маңызы зор. Тілдік мақсаттар  ғылыми  тілді үйрену үшін маңызды құрал  болып саналады. Оқушылар үшін өздерінен не күтілетінін білу үшін  тілдік мақсаттар дұрыс, анық ...
Жалғасы

Бағалау саясаты оқу үрдісінің бөлінбес бір бөлігі

Бағалау саясаты оқу үрдісінің бөлінбес бір бөлігі болып табылады. Оқушы жетістігін нақты бағалау мәселесі — білім беру жүйесіндегі көкейкесті, өте өзекті мәселелердің  бірі. Себебі, оқушы  жетістігі басқа оқушы жетістігімен салыстырмалы түрде бағаланып келді, білім алуға деген қызығушылықты жоғарылатуға мүмкіндік жасайтын бағалаудың нақты...
Жалғасы

Бүгінгі ұрпақ, ертеңгі болашақ

Жаңа оқу бағдарламалары бoйыншa  oқытy  бaғдapлaмacының  өн бoйындa  мұғaлiм   мeн oқyшы apacындaғы тығыз бaйлaныc  көpceтiлгeн. Бұл мәceлe мұғaлiмнiң тәжipибeciнe, ұcтaнымынa, көзқapacынa өзгepicтep eнгiзyдi тaлaп eтeдi. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының пeдaгoг қызмeткepлepiнiң бiлiктiлiгiн apттыpy кypcтapының осы бaғдapлaмacы oқyшылapдың қaлaй oқy кepeктiгiн үйpeнiп, coның нәтижeciндe epкiн,...
Жалғасы

Әлемдік  білім беру  кеңістігіне  ықпалдасу жағдайында музыка туралы ұлы ғұлама ғалым Әбунасыр әл-Фарабидің ғылыми еңбектерінің маңызы

«Музыканың ұлы кітабы» атты кітабын  жазып шыққаннан соң-ақ  бүкіл әлемде  Аристотелъден кейінгі  екінші ұстаз атанған Әбунасыр әл-Фараби  музыканың  адамзат баласына тигізер оң ықпалын, игі әсерін,  мағынасы мен маңызын өте биік қойған. Музыканы  өнердің  ішіндегі  ең құдіреттісі, ең әсерлісі ретінде қарастырған  Әбунасыр әл-Фараби:...
Жалғасы